İhracat Belgeleri Hizmetleri

Uluslararası ticaret, birçok teamüller ve kurallara göre yapılmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü’nün belirlemiş olduğu kurallardan ülkeler arası anlaşmalara, ülkelerin kendi ulusal mevzuatlarından uluslararası ticari kurallara göre yapılmak istenen işleme göre şartlar belirlenmiştir.

Her bir ticari işlem için genel şartlar yanı sıra o faaliyete özel kurallarda bulunmaktadır. İşlemlerin aksamadan yürüyebilmesi için bu kurallara uyulması, gerekli belgelerin hatasız ve doğru olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ihracat belgeleri şu şekilde sıralanabilir;

Faturalar

 • Resmi Fatura (Domestic Invoice, Internal Invoice) (Yerli Fatura)
 • Proforma Fatura (Proforma Invoice)
 • Orijinal Fatura (Original Invoice, Commercial Invoice, Sales Invoice) (Bu fatura ihracatçı tarafından düzenlenir.)
 • Navlun Faturası (Bu fatura nakliyeci firma tarafından düzenlenir.)
 • Konsolosluk Faturası (Consular Invoice) (Bazı ülkelerde dış ticaret kurallarına bağlı olarak, bu tarz faturalar malın gideceği ülkenin konsolosluğundan alınmaktadır)
 • Tasdikli Fatura (Legalized/Certified Invoice) ( İhracatçı firmanın yabancı alıcıya kesmiş olduğu ticari faturanın ithalatçı ülkenin konsolosluğunda onaylattığı faturadır.)
 • Özel Fatura (İstisna Belgesi) (Yabancılara veya yabancı bir ülkede ikamet ettiğini belgelemiş olan TC uyruklu kişilere yapılmış olan satışlardaki KDV istisnasının uygulanabilmesi için gerekli olan belgedir.)
 • Komisyoncu Alış ve Satış Faturaları (Komisyoncu aracılığıyla yapılmış alan mal alım veya satımlarda komisyoncunun düzenlemiş olduğu faturadır.)
 • Çeki Listesi (Weight Note) (İhracat mallarının net ve brüt ağırlıkları yanı sıra hacimleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu ihracatçı tarafından düzenlenmiş belgedir.)
 • Koli Listesi (Packing List) (Satıcı tarafından düzenlenen ve paketler içerisindeki malların adedini ve cinsini belirten belgedir. Yani koli içerisindeki malın bilgilerini gösterir.)

Belgeler

 • Spesifikasyon Belgesi (Certificate of Specification): İhracatçı firma tarafından TS ya da ISO belgesine bağlı olarak malların uluslararası standartlarının ayrımını yapan belgedir.
 • İmalatçının Analiz Belgesi (Manufacturer’s Analysis Certificate): İmalatçı tarafından beyanla ya da bağımsız bir laboratuara düzenletilmiş kimyevi maddeler tarzında analiz gerektiren malların formül ve bileşenlerinin isim ve oranlarını içeren belgedir.
 • Gözetim Belgesi (Inspection Certificate): Gönderilmiş olan malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran gözetim firması tarafından hazırlanmış belgedir. Bu belgelerde miktar, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı ve kalite gibi bilgiler yer alır.
 • Ekspertiz Raporu (Expertise Report): Bu belgeler, ticaret ve sanayi odaları, üniversite ya da ilgili kamu kurumları tarafından verilmektedir. Gümrük idarelerinde tereddüde düşülebilen durumlarda hazırlanır. Bu belgelerde ihraç veya ithal malların fiyat, miktar, bileşim katkı oranı ve kalite şeklinde bilgiler yer alır.
 • Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration Form): İlgili ihracatçı birliği tarafından onaylandıktan sonra Gümrük İdaresine sunulan, ihracatta gümrük mevzuatına göre doldurulmuş olan belgedir.
 • ATA Karnesi (ATA Carnet): Yetkili Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenen uluslararası ATA sözleşmeleri ve malın yurtdışına çıkarılması amacına bağlı olarak farklılık gösteren ek sözleşmeler kapsamında düzenlenen bir belgedir. Bu belge, taraf ülkeler arasında herhangi bir başka belgeye gerek olmadan malın geçici olarak ithalat veya ihracatını sağlar.
 • Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin): Malın üretim yerini gösterir belgedir. Bu belge ihracatçı veya temsilcisi tarafından ilgili ticaret veya sanayi odalarından matbu olarak alınıp doldurulmak ve odaya onaylatılmak suretiyle hazırlanan bir belgedir. Bazı mallar için bu belge ülkenin kendi konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi de istenebilmektedir.
 • Dolaşım Belgeleri (Movement Certificates – A.TR, EUR.1, EUR-MED) ve Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi): Malın gideceği ülkeye bağlı olarak alıcının gümrük muafiyetinden yaralanabilmesi için düzenlenen belgedir. Bu belge ihracatçı veya temsilcisi tarafından ilgili ticaret veya sanayi odalarından matbu olarak alınıp doldurulmak ve odaya onaylatılmak suretiyle hazırlanır.
 • Tedarikçi Beyanı (Supplier’s Declaration): EUR 1 Dolaşım sertifikasının düzenlenebilmesi için yapılmış olan başvuru ya da fatura beyanlarını desteklemek amacı ile tedarikçi tarafından hazırlanan yazılı menşe beyanı belgesidir.

Kontrol Belgeleri

Bazı ürünlerin ihracat ve ithalatında ürün güvenliği ve denetimi ile ilgili düzenlenmesi gereken belge ya da sertifikalardır.

 • Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)
 • Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu (Health Certificate For Animal Export)
 • Süt ve Et Ürünleri İçin Sağlık Sertifikaları Düzenlenmesi (AB Harici Ülkeler)
 • AB Komisyonunun 2002/80/EC Sayılı Kararı İle Ülkemiz Çıkışlı İncir, Yerfıstığı, Fındık, Antepfıstığı Gibi Ürünlere Hazırlanan Sağlık Sertifikası
 • Et Süt ve Kuru Meyveler Dışında Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerinin İhracatında Gıda Güvenliği/ Sağlık Sertifikası (Food Safety/Health Certificate)
 • Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası
 • Doğal Arı Balı Analiz Belgesi
 • Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi
 • Orman Nakliye Tezkeresi
 • FSC (Forest Stewardship Council – Orman Koruma Konseyi) Sertifikası
 • CITES Belgesi (Nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bikri türlerinin ihracatında gerekli olan belgedir)
 • Helal Belgesi (Helal Certificate)
 • Koşer Sertifikası (Kosher Certificate)

Sigorta Belgeleri

 • Son Kullanıcı Belgesi (Nihai Kullanım Sertifikası)
 • Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)
 • Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
 • Sigorta Sertifikası (Insurance Certificate)

Taşıma Belgeleri

 • Konşimento, Taşıma Belgeleri (Bill of Lading, Transport Documents)
 • Poliçe (alıcıya verilen ödeme emrine ilişkin belge)
 • Döviz Alım Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Hariçte İşleme İzin Belgesi
 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
 • Performans ve Güvenilirlik Formu

Bu belgeler genel belgeler olup farklı detaylarda farklı belge ihtiyaçları da ortaya çıkabilir. Yılmaz Danışmanlık olarak size bu çeşit karmaşık ev detaylı belgelerin hazırlanmasında yardımcı olarak zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz.