Diğer Belgeler

İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği Sağlıklı bir yaşamın ve kaliteli yarınların anahtarı ‘’İş Güvenliğidir’’

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİNDE, ACİL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASINDA VE ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN BELİRLENMESİNDE DANIŞMANLIK YAPMA – İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI İLE ÇALIŞANLARA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİ VERME HİZMETLERİ

Sayın Yetkili;

Bildiğiniz gibi 30 Haziran 2012 Cumartesi günü ‘6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanlarının görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
-Bu Kanun; Kamu ve Özel Sektöre ait bütün iilere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

 • MADDE 10:

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden RİSK DEĞERLENDİRMESİ yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. (Yürürlülük Tarihi: 1 Ocak 2013)

-MADDE 11: İşveren;

a- Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b- Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, ACİL DURUM PLANLARINI hazırlar. (Yürürlülük Tarihi: 1 Ocak 2013)

 • MADDE 17:

İşveren, çalışanların ?İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİ almalarını sağlar.
(Yürürlülük Tarihi: 1 Ocak 2013)

 • MADDE 20: İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini belirler. (Yürürlülük Tarihi: 1 Ocak 2013)
iş sağlığı ve güvenliği hizmetimiz vardır

iş sağlığı ve güvenliği

 • MADDE 38:

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve ‘AZ TEHLİKELİ’ sınıfta yer alan işyerleri’ 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren, 50’den az çalışanı olan ‘TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ’ sınıfta yer alan işyerleri 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren, 50’den fazla çalışanı olan ve özel sektörde bulunan tüm işyerleri (Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli farketmeksizin) 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ‘İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelini görevlendirmek zorundadır.

 

 • MADDE 26 

İdari Para Cezaları ve Uygulanması

Yürürlülük Tarihleri: 01 Ocak 2013

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri ekibimizle birlikte sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyacağız.
Saygşlar ımızla,

İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirme Raporu

İşyerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun olarak risk değerlendirme çalışmaları yürütülecek ve raporlanacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki adımlar izlenecektir.
• Risk değerlendirme ekibinin oluşturulması ve eşitilmesi
• Çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin tehlikelerin tanımlanması için bilgilerin toplanması
• Mevzuatta yer alan hükümler dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin belirlenmesi.
• Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenmesi.
• Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilmesi.
• Analiz edilen risklerin, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne, önemlerine ve risk seviyelerine göre sıralanıp yazılı hale getirilmesi.
• Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
• Risk kontrol adımlarının planlanması
• Dokümantasyon ve raporlama

İş Sağlığı Güvenliği Acil Durum Plan?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışma ortamında kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirilmesi, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumların belirlenmesi ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alınması kapsamında acil durum planlarının hazırlanması. Bu kapsamda;

ACİL DURUM PLANLARI KONU BA?LIKLARI
 1.  Yang?n
 2. Deprem
 3. Sel/Su Bask?n?
 4. Yoğun Kar Yağışı
 5. Toplu Gıda Zehirlenmesi
 6. F?rt?na
 7. A?ırı s?cak/ A?ırı Soğuk Durumlar
 8. Haşere Salgın?
 9. Kaza ve Sağlık Olayları
 10. Parlay?c? ve Patlayıcı Madde Kazaları
 11. Enerji Kesilmesi
 12. Sabotaj
 13. Salgın Hastalık
 14. H?rsızlık
 15. Hava ve Su Kirlenmesi
 16. Yıldırım Çarpması
 17. Acil Durumlarda Toplanma Alan?

 

EĞİTİM KONU BA?LIKLARI
 1. Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları, Temel Bilgilendirme, Güvenlik kültürü,
 2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve İşyerindeki Riskler,
 3. Kaza, Yaralanma ve Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması,
 4. Çalışanların ve İşverenin Yasal Hak ve Sorumlulukları, Yasal Mevzuat ile İlgili Bilgiler
 5. Yapı İşleri ve Yapı İşlerinde Al?nacak Güvenlik Tedbirleri, Yüksekte Çalışma
 6. İşyerinde Güvenli Ortam ve Sistemleri Kurma, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı,
 7. Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı, Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma,
 8. Uyarı işaretleri, Güvenlik Levhalarının Sınıflandırılması, Temizlik ve Düzen,
 9. Kimyasal, fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Ç?kan Riskler, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
 10. Yangın Olay? ve Yangından Korunma, Basınçlı Kaplar, Patlayıcı Maddeler
 11. Mekanik Etmenler ve Korunma Yolları, El Aletleri ve İş Ekipmanlarının Kullanımı
 12. Ergonomi, Güvenli Kaldırma, Taşıma, ?stifleme ve Depolama
 13. Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri, İlkyardım, Acil Durum Plan?
Comments are closed.