N2 Belgesi

N2 belgesi yurt içinde ambar işletmeciliği yapacakların alması gerekli belgedir. N2 belgesi nin fiyatı 20.000,00  TL dir. Yetki belgesine kayıt edilecek her bir araç için 300 TL taşıt kartı ücreti ödenmesi gereklidir.

 • Ticari olarak kayıt edilmiş en az 8 adet araca sahip olmaları gereklidir.
 • Asgari kapasiteyi sağlamak için kullanılan araçlar 20 yaşından büyük olamaz.
 • Merkezin bulunduğu coğrafi bölgede başka bir ilde bir şube vaya acente ile başka bir coğrafi bölgede iki ilde olmak üzere acente veya şube şeklinde örgütlenmeleri gerekmektedir.
 • Her bir şube veya acentenin bu işe elverişli 25 metrekarelik kapalı yükleme boşaltma alanına sahip olması
 • Merkezin veya merkezin bulunduğu ilde bu işe elverişli en az 150 metrekare kapalı yükleme boşaltma alanına sahip olunması şarttır.
 • Acente olarak örgütlenilecek ise acentelerin G1 belgesinin olması gerekir.
 • Sözleşmeli araç kaydedebilirler.
 • E n az 1 adet ODY 4 ve bir adet de ÜDY 4 belgesine sahip personel bulundurma zorunluluğu vardır.
 • Araç şoförlerinin SRC 3/4 belgelerinin ve psikotekniK belgelerinin olması şarttır.
 • Ticaret odası kayıtlı sermayelerinin 40.000 TL olması şarttır.
 • N2 belgesi için başvuracakların faaliyetleri esnasında kullanacakları araçlarına vuracakları kısa unvan ve logolarını bakanlığıa bildirmeleri ve kesinlikle bu bildirilen kısa unvan dışında herhangi bir logo amblem vs kullanmamaları gereklidir.

N2 Belgesi Diğer Koşullar

 • Araç sayısı ile alakalı aranan şartların belge sahibi olunduğu süre içerisinde 630 gün kapasite altında kalma hakkı bulunduğu, metrekare alan ile alakalı şartların ise 90 günden daha uzun süre kaybedilmemesi gereklidir. Alan şartının kaybedildiğinin tespiti halinde 90 günlük süre aşılmış ise 1 aylık geçici durdurma cezası verilir. şartların yeniden sağlanması halinde faaliyetine izin verilir. Eğer kapasite şartının kaybedildiği tarihin 90 günü geçmiş olduğu tespit edilirse firmaya süre vermeksizin faaliyeti durdurma kararı verilir ve 25 ceza puanı uygulanır.
 • (21) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının;
 • a) Kazaya uğradığı, yandığı, hurdaya ayrıldığı veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma geldiği,
 • b) Satıldışı,
 • c) Kendi istekleriyle düşüldüğü,
 • ç)Yaşları nedeniyle asgari kapasiteden sayılmadığı,
 • d) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince re’sen düşüldüğü, tarihler esas alınmak kaydıyla, bu maddede öngörülen asgari kapasite şartını kaybetmeleri ve asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, 17 nci maddede belirlenen yetki belgesi geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olması halinde, yetki belgesi iptal edilir.

n2 belgesi ambar işletmeciliği belgesi

 • N2 belgesi ve dişer yetki belgeleri 5 yıl süre ile verilir ve bu sürenin sonunda yenilenmesi gereklidir. Yasal süreler içerisinde yenilenmeyen yetki belgeleri iptal edilir. Belge sona erdiği tarihten itibaren 540 günlük süre içerisinde yenileme işlemi gerçekleştirilebilir.

N2 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Ticaret sicil gazeteleriniz. Kuruluştan itibaren istenir ve belge sahibi olduğunuz süre içerisinde bakanlığıa bildirmekle yükümlü olduğunuz adres değişikliği, unvan değişikliği, sermaye arttırımı, ortak değişikliği, müdür değişikliği gibi değişikliklerin yapılıp yapılmadığına ve bunların bildiriminin yapılıp yapılmadığının kontrolü yapılır. Bildirilmeyen değişiklikler için cezai işlem uygulanır.
 • Faaliyet belgesi
 • Bütün ortakların sabıka kayıtları
 • En az 8 araç
 • Araçlar 20 yaşından büyük olmamalı
 • Vergi levhası fotokopisi
 • İşyeri merkez adrese ait kira kontratı. Kira kontratı üzerinde metrekare alan yazılı olmalı. Ayrıca bu iş için kullanılacak alanın yükleme boşaltma istifleme gibi işlemlerin yapılabileceği uygunlukta ve trafişi engellemeyecek şekilde olması gereklidir.
 • Ortakların nüfus cüzdan fotokopileri
 • İmza sirküleri aslı
 • Ruhsat fotokopileri
 • Taşıt kartı ve yetki belgesi başvuru formları
 • Merkezin bulunduğu coğrafi bölgede bir şube veya acente ile başka bir coğrafi bölgede ve iki ilde şube veya acente. Acentalar ile yapılmış acentalık sözleşmeleri ve şube olarak faaliyet gösterilecek ise şubelerin kayıtlı oldukları ticaret odalarından alınmış faaliyet belgesi. Ayrıca şubelerde de metrekare şartının sağlandışına dair kira kontratı.

N2 BELGESİ YENİLEME

N2 belgesi yenileme işlemleri ile alakalı yukarıda bahsettiğimiz gibi belge sona erdiği tarihten itibaren 540 günlük süre içerisinde başvuru yapılabilir. Bu sürenin sonunda yenilenmeyen belgeler iptal edilir. Yenileme ücreti yetki belgesi ücretinin % 5 i oranındadır. N2 belgesi yenileme ücreti 1000 TL dir. Ayrıca yetki belgesine kayıtlı her araç için 60 TL taşıt kartı ücreti talep edilmektedir.

Comments are closed.